Minden reggel a szomszéd ébreszti? Hangszigeteljen az új lakásfelújítási támogatással! Mi megtervezzük, legyártjuk és beépítjük!

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky (ďalej iba „VoaDB“) obsahujú zmluvné podmienky medzi TechFoam Hungary Kft. ako predajcom a kupujúcim ako zmluvným partnerom. V objednávke alebo iných dokumentoch platia podmienky, ktoré sa líšia od tu udvedených, iba v prípade, ak s nimi súhlasia obe zmluvné strany.

Ponuka a ceny

 1. Cenová ponuka predajcu je platná štyri týždne od jej vystavenia, ak nie je písomne dohodnuté inak.
 2. Uvedené ceny platia pri ich osobnom odbere v závode predajcu na adrese Transzformátorgyár utca 1, H-1211 Budapest, Maďarsko. Dodanie zdarma musí byť vopred dohodnuté s predajcom.
 3. Ak je potrebné pripraviť vzorku výrobku, s tým spojené celkové alebo čiastočné náklady budú zvlášť vyfakturované podľa rozhodnutia predajcu.

Uzatvorenie zmluvy

 1. Ak nie je dohodnuté inak, iba predajcom písomne potvrdená zakázka je pre predajcu záväzná.
 2. Ak kupujúci predajcovi poskytne nákres alebo vzorku, ručí predajcovi za to, že ich použitím nebudú porušené práva tretej osoby. Okrem toho kupujúci ručí za technickú nezávadnosť, bezchybnosť, úplnosť a použiteľnosť poskytnutých vzoriek a nákresov. Predajca neručí za chybovosť výrobkov alebo služieb vytvorených na základe takýchto vzoriek alebo nákresov, jedine ak sám pochybí.
 3. Náklady spojené s dodatočnou zmenou nákresu, vzorky či zakázky budú zvlášť vyfakturované.
 4. V prípade výrobkov vyrobených na mieru je kupujúci pri objednávke nad 100 m2 povinný prevziať tovar s odchýlkou do +5%, do odchýlky -2% sa zákazka považuje za splnenú.

Dodacia lehota

 1. Dodacia lehota začína plynúť od vzájomnej dohody na všetkých podmienkach. V prípade predaja na dobu určitú bez špecifikácie množstva (rámcové dohody, zmluvy) bude dodacia lehota jednotlivých množstiev dohodnutá zvlášť. Do dodacej lehoty sa nezaráta čas, počas ktorého predajca nie je schopný vyrábať kvôli kupujúcemu z dôvodu chybovosti nákresov, zmeny zakázky atď.
 2. Ak nie je dohodnuté inak, predajca má právo na čiastočné plnenie.
 3. Predajca je oprávnený zmeniť dodaciu lehotu, alebo od dodania tovaru čiastočne či úplne odstúpiť, ak nie je schopný tovar vyrobiť či dodať kvôli predajcom neovplyvniteľným vonkajším okolnostiam (najmä, ale nie iba: štrajk, nedostatok pracovnej sily, blokovanie prepravcu, nedostatok energie alebo surovín, zlom alebo zlé horenie, škody, atď.) alebo kvôli vyššej moci. Kupujúci nie je oprávnený domáhať sa odškodnenia za škody priamo alebo nepriamo spojené s oneskoreným dodaním či nedodaním tovaru, ibaže by predajca úmyselne vážne pochybil.

Výroba a dodanie tovaru

 1. Uvedenie prijateľných odchýlok vzťahujúcich sa na výrobky predajcu napríklad v popise tovaru alebo na technickom liste tovaru, najmä čo sa týka rozmerov a tvarov, je povolené. Kupujúcim uvedené údaje na popise výrobku či technickom liste sú orientačné. Vlastnosti výrobku sú garantované iba v prípade, ak ich predajca vyslovene potvrdí, v ostatnom prípade slúžia vzorky iba pre orientáciu.
 2. Pri skúške výrobkov predajca používa také skúšobné metódy, pri ktorých sa používajú európske technické normy (EN). Garancia kvality nehorľavých výrobkov je podložená pravidelnými štatistickými kontrolami v závodoch predajcu. Na skúšku materiálov nad rámec uvedených skúšok je potrebná písomná dohoda a s tým spojené náklady hradí kupujúci. Certifikát o materiálovej skúške výrobku predajca kupujúcemu poskytne iba na základe dohody a úhrady kupujúcim. Kontrola kvality vykonaná predajcom nenahrádza povinnosť kupujúceho tovar skontrolovať.
 3. Dodanie tovaru sa považuje za splnené a zodpovednosť za tovar prechádza na kupujúceho vtedy, keď tovar opustí priestory predajcu. Predajca ručí za dodanie tovaru iba ak si to kupujúci vyslovene vyžiada a zaviaže sa k úhrade vzniknutých nákladov. V prípade dodania tovaru prepravcom hradí škody, omeškania, atď. spôsobené prepravcom kupujúci bez ohľadu na to, či sa predajca pričinil k organizovaniu prepravy alebo nie. Ak nie je dohodnuté inak, prepravcove náklady hradí prepravcovi kupujúci.
 4. V prípade, že tovar pripravený na odvoz ostane u predajcu z dôvodu, ktorý nespôsobil predajca, alebo tovar nie je vyzdvihnutý prepravcom či kupujúcim z dôvodu, ktorý nespôsobil predajca, tak je predajca oprávnený vyfakturovať úplnú cenu tovaru tak, akoby bol tovar kupujúcim v daný deň vyzdvihnutý. Tovar bude uskladnený na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Kupujúci náklady na uskladnenie tovaru kupujúcemu vyfakturuje v deň skutočného prevzatia tovaru. Právo predajcu požadovať od kupujúceho, aby tovar prevzal, týmto nie je dotknuté.
 5. Ak si kupujúci z dôvodu, ktorý nespôsobil predajca, tovar neprevezme do 14 dní od stanoveného finálneho termínu prevzatia, zaníká povinnosť predajcu tovar uskladňovať. V prípade tovaru, ktorý kupujúci ešte neuhradil, najmä vzhľadom na to, že predajca je vlastníkom tovaru až do momentu jeho úplnej úhrady kupujúcim, sa predajca môže rozhodnúť tovar zúžitkovať iným spôsobom alebo ho zlikvidovať. Náklady spojené s jeho likvidáciou alebo iným spôsobom zúžitkovania hradí kupujúci.

Fakturácia a platba

 1. Faktúra bude vystavená v deň dodania tovaru, a to aj v prípade čiastočného dodania tovaru. Ak kupujúci tovar vyrobený na objednávku neprevezme do 5 dní od potvrdeného termínu, bude mu zaslaná výzva na prevzatie tovaru. Ak tovar neprevezme ani do ďalších troch pracovných dní, bude mu vyfakturovaný a do dňa vyzdvihnutia tovaru mu bude fakturované skladné vo výške 1 Euro/paleta. V deň skutočného vyzdvihnutia tovaru mu budú vyfakturované náklady na uskladnenie tovaru.
 2. V prípade katalógového tovaru sa nebude rátať zvlášť každá paleta tovaru, použijú sa údaje o rovakých paletách z elektronickej databázy. Výhrady kupujúceho ohľadom množstva tovaru musí kupujúci - v prípade dodania tovaru prepravcom prepravca – písomne oznámiť pri prevzatí tovaru. Neskoršie reklamácie dodaného množstva nebudú akceptované.
 3. Tovar je podľa normy balený na paletu, je obalený do zažehlenej fólie alebo do kartónov. Balenie nad rámec podlieha úhrade.
 4. V prípade meškania s platbou sa fakturuje dvojnásobok bankového úroku ako úrok z omeškania. V prípade zhoršenia finančnej situácie kupujúceho alebo hocijakého omeškania – hoci aj v súvislosti s inou zmluvou – s platbou je predajca oprávnený dodanie tovaru spojiť s poistkou alebo do úplnej úhrady záväzkov zadržať časť tovaru alebo celý tovar, alebo v prípade omeškania 8 dní a viac od platobnej lehoty bezodkladne odstúpiť od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sa zmluva stáva neplatnou. V takomto prípade sú zmluvné strany povinné znovu napraviť pôvodný stav. Ak predajcovi v dôsledku vyššie uvedeného odstúpenia vznikne škoda, kupujúci je povinný ju uhradiť.
 5. Platby sa uhrádzajú výlučne na predajcom uvedený bankový účet.
 6. Do úplnej úhrady tovar ostáva majetkom predajcu. Kým vlastníctvo tovaru neprejde na kupujúceho, kupujúci nie je oprávnený tovar dať tretej osobe do zálohy či ako zábezpeku, alebo iným spôsobom ho zaťažiť, previesť na tretiu osobu s výnimkou 2. bodu tejto zmluvy. Kupujúci je povinný predajcu bezodkladne informovať o zainteresovanosti tretej osoby v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahuje vlastníctvo predajcu. Ak má kupujúci omeškanie s platbou, predajca môže s tovarom, na ktoré sa vzťahuje jeho vlastníctvo, voľne disponovať. Pri výkone práva vlastníctva musí kupujúci predajcovi tovar bezpodmienečne odovzdať.
 7. Kupujúci má právo tovar v rámci voľného predaja – takisto pod pomienkou vlastníctva tovaru – ďalej predávať za primeranú cenu kým nemešká s platbou predajcovi. V taktomto prípade ďalšieho predaja je kupujúci povinný nového kupujúceho oboznámiť s tým, že momentálne nie je vlastníkom tovaru, ktorý predáva, a teda nový kupujúci získa vlastníctvo tovaru až po tom, ako ho získa kupujúci. Celková kúpna cena a vzniknuté pohľadávky sa prenášajú na predajcu v zmysle § 328 Ptk. Pohľadávka prenesená na predajcu je krytá hodnotou tovaru. Kupujúci je povinný informovať predajcu, ak tovar, ktorý má predajca vo vlastníctve, takto zhodnotil. Je povinný predajcovi poskytnúť informácie o tretej osobe – novom kupujúcom – jeho meno (obchodný názov), adresu (sídlo firmy) a výšku pohľadávky. Predajca je oprávnený v prípade omeškania kupujúceho s platbou oboznámiť tretiu osobu – nového kupujúceho - o prenose pohľadávky a uplatniť svoje právo. Kupujúci vyhlasuje, že predajca je podľa tejto zmluvy oprávanený na prevod pohľadávky na nového kupujúceho, v zmlysle § 328 Ptk. Zmluvné strany sa dohodli, že platobná povinnosť kupujúceho ostáva nezmenená bez ohľadu na prevod pohľadávky, s výnimkou ak kupujúci obdrží celkú pohľadávku od nového kupujúceho. Ak predajca od nového kupujúceho obdrží čiastku vyššiu než je pohľadávka, je povinný vyrovnať sa s kupujúcim.

Doba spotreby a zodpovednosť

 1. Odchýlky od rozmerov v ponuke a odchýlky uvedené v popise výrobku a technickom liste sú prípustné.
 2. Predajca ručí iba za tie hodnoty, ktoré sú určené fizykálnymi a chemickými veličinami na technickom liste. Predajca neručí za trvácnosť výrobkov, ak boli použité v odlišných, špecifických postupoch kupujúceho alebo pri inom než obvyklom použití. Kupujúci je preto povinný použitie výrobku vo vlastných špeciálnych procesoch otestovať na testovacích zariadeniach.
 3. Predajca ručí za použiteľnosť tovaru na špecifické účely alebo procesy iba ak predajcu požiadajú o špeciálnu inžiniersku službu, aby vybral najvhodnejší výrobok na špecifické procesy a účely kupujúceho.
 4. Predajca neručí za ostatné technické vlastnosti a za dobu spotreby nehorľavých materiálov.
 5. Jednoznačné chyby a nedostatky (najmä množstvo, rozmer, tvar a farbu) treba nahlásiť pri prevzatí tovaru okamžite, kým ostatné nedostatky a pripomienky treba predajcovi bezodkladne písomne nahlásiť. V prípade odbornej aplikácie a vhodného použitia výrobku nároky na záruku tovaru je možné uplatniť po dobu 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
 6. Pokiaľ je časť dodaného tovaru chybná, kupujúci nie je oprávnený označiť celý tovar za chybný a odmietnuť prevzatie tovaru.
 7. Predajca plní záruku v prípade dodania materiálu dodatočnými dodávkami, pri realizácii bezplatnou opravou. Nároky na zmeny vyplývajúce z chýb sú vylúčené.
 8. Predajca škody spôsobené omeškaním plnenia (náhrada škody, úhrada mzdových nákladov, vykládky, pokuty z omeškania a pod.) hradí iba obmedzene a pri jeho veľkom pochybení. Pri chybnom plnení predajcu povinnosť úhrady škody nepresahuje 5% nákupnej ceny chybného tovaru.
 9. Predajca má právo vytýkané chyby dať preveriť spôsobilou škúsobnou inštitúciou. Ak tá chybovosť nepotvrdí, kupujúci nemôže uplatniť svoj nárok na náhradu a v takomto prípade nesie náklady spojené s preverením výrobku.
 10. Ak predajca poskytuje pomoc stavebnému vedeniu kupujúceho počas montáže alebo uvedenia výrobku do prevádzky skrze svojich zamestnancov, predajca nesie zodpovednosť iba za výber odborne spôsobilých zamestnancov a za odborné poradenstvo. Predajca v rámci stavebných prác poskytuje iba poradenstvo a nenesie zodpovednosť za žiadne škody vzniknuté počas inštalácie výrobku. Nároky nad rámec tohto plnenia, najmä nároky na úhradu škody sú vylúčené, s výnimkou ak predajca urobil ťažkú chybu.

Všeobecné ustanovenia

 1. Všetky spory vyplývajúce alebo vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou v závislosti odhodnoty predmetu sporu budú s konečnou platnosťou riešené pred Centrálnym Okresným Súdom v Pešti alebo Súdom hlavného meste Budapešť.Pre túto zmluvu platí právo Maďarskej republiky s výnimkou uvedených noriem. Aplikácia Viedenskej dohody OSN o medzinárodnej kúpe tovaru je vylúčená.
 2. Odchýlky od tu uvedených predajných a dodacích podmienok, najmä čo sa týka ochodovania kupujúceho, plati iba v prípade písomného súhlasu predajcu.

V Budapešti, 1.7.2011

Online payment with SimplePay

I acknowledge the following personal data stored in the user account of TechFoam Hungary Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári u. 6.) in the user database of zvukovaizolacia.net will be handed over to OTP Mobil Ltd. (1093 Budapest, Közraktár u. -32.) and is trusted as data processor. The data transferred by the data controller are the following: Email, phone number, shipping and billing addresses
The nature and purpose of the data processing activity performed by the data processor in the
SimplePay Privacy Policy can be found at the following link: http://simplepay.hu/vasarlo-aff